Kérjük ügyfeleinket, hogy a honlap használata előtt az alábbi általános szerződési feltételeket figyelmesen olvassák el.

Amennyiben Ön ezeket az Általános Szerződési Feltételeket nem fogadja el, kérjük lépjen ki és a honlapot ne használja.

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek a bEcommerce Kft. („Szolgáltató") tulajdonát képező www.webkereskedelem.com honlap használatára és bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére vonatkoznak, amelyeket a Szolgáltató kínál a jelen honlapon igénybevételre, amelyet a www.webkereskedelem.com értékesítési joggal bíró üzemeltetője biztosít.

Ügyfél az, aki a Szolgáltató szolgáltatásait a honlap felületén - a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint Díjszabásban foglaltak elfogadása után - igénybe veszi, azaz a www.webkereskedelem.com honlap felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül szolgáltatást megrendel, vásárol (továbbiakban: „Ügyfél”).

A www.webkereskedelem.com honlap a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen oldallal kapcsolatos minden jogot és kötelezettséget a Szolgáltató tart fent magának.

A jelen szerződési feltételek a Szolgáltatóés a vele szerződéses kapcsolatot létesítő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is vonatkoznak.

A www.webkereskedelem.com honlap használatával és igénybevételével történő megrendelés kizárólag egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozat útján nem írásban létrejövő szerződéskötésnek minősül.

A www.webkereskedelem.com oldalon a Díjszabásban feltüntetett díjai nettó díjak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A szerződési feltételek Ügyfél által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen.

A Szolgáltatóáltal nyújtott szolgáltatások Díjszabásban megjelölt díjai a megrendeléskor feltüntetett díjak alapján kerülnek felszámításra. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások díjainak feltüntetését a legnagyobb gondossággal végzi, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ennek megfelelően felhívjuk a figyelmét, hogy az esetleges technikai, adatrögzítési hibák esetén a Szolgáltató ajánlati kötöttsége nem áll fenn.

A honlap az Internet sajátosságaiból eredően bárhonnan elérhető. Ebből kifolyólag a Szolgáltató a Magyarország területén kívülről érkező megrendeléseket is elfogad, melynek esetén is a jelen általános szerződési feltételek az érvényesek és irányadóak.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

a Szolgáltató honlap Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltató szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltató szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZZÉTÉTELE

A Szolgáltató Szerződési Feltételeinek, valamint a Díjszabásnak Ügyfél által történő elfogadása a Szolgáltató szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél a Szolgáltató Internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Szerződési Feltételek módosultak, az Ügyfél a változásokról a Szolgáltató Internetes felületre történő belépéskor értesülhet, ahol a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szerződési Feltételeinek, valamint az érvényes Díjszabás hatálybalépésnek napját.

2. A JELEN HONLAP VÁLTOZTATÁSAI

A Szolgáltató jogosult a jelen honlap bármely megjelenítését vagy jellemzőjét – ideértve, de nem kizárólagosan a jelen honlap tartalmát, rendelkezésre állásának tartamát, az eléréséhez vagy használatához szükséges eszközöket – bármikor módosítani. A Szolgáltató által végrehajtott változtatások, módosítások, kiegészítések vagy törlések a hatálybalépésük napjától, és ezen időpontot követő megrendelésekre irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az minden külön értesítés nélkül a módosított feltételek elfogadásának minősül.

Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen.

3. SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOK

3.1.         A www.webkereskedelem.com internet honlap szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket és más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, videó, grafika, zene és hang. A jelen honlap szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltatót illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, elrendezéséhez és javításához, és az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. Minden harmadik féltől származó tartalom, program kód vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a készítő harmadik fél. A jelen honlapon megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg– ideértve bizonyos esetekben a Szolgáltatót is.

3.2.         A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezése hiányában az Ügyfél a jelen honlapról a Szolgáltató és/vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel kereskedelmi célból. A jelen honlapról származó anyag bármely engedélyezett másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelölése, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetését érintő bármiféle változtatás vagy törlés tilos.

3.3.         Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag letöltésével az Ügyfél semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek általánosságának sérelme nélkül az Ügyfél  elfogadja, hogy tilos a jelen honlapon a Szolgáltató és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, hanganyagot, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás céljából átírni, vagy közzétenni vagy újraforgalmazni. Az Ügyfél elfogadja, hogy a webshop motor a nyílt forráskódú prestashop alapokon működő, de a Szolgáltató által jelentős egyedi fejlesztéseket tartalmazó webshop rendszer.  Ezen anyagok sem részben sem egészben nem tárolhatóak számítógépen kivéve, ha azt személyes és nem üzleti célból használja fel az Ügyfél . A Szolgáltató és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely részük továbbítása vagy átadása során jelentkező bármely késedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek bármelyikéből származó kárért.

3.4.         A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a webdesign egyes elemeit, a megjelenítési és szöveges sablonokat és a weboldalát működtető szoftver egyes elemei) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok a a Szolgáltatót vagy a jogtulajdonos harmadik jogi személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3.5.         A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél hozzáférési jogait azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Ezekben az esetekben a Szolgáltatót nem terheli díj visszafizetési kötelezettség.

3.6         Az Ügyfél a 7.13 pont szerinti webshop kivásrlási díj megfizetését követően a www.webkereskedelem.com rendszerben elkészített webshopjai felett korlátlan felhasználási joggal rendelekzik, így a webshop szabadon akár harmadik fél által átdolgozható, más tárhelyre költöztethető. Az Ügyfél ebben az esetben minden garanciális jogáról lemond. 

4. REGISZTRÁCIÓS NÉV

Tilos:

4.1.         egy másik személy regisztrációs nevét azzal a céllal választani és használni, hogy az adott személy személyazonosságát felvegye;

4.2.         más regisztrációs nevét és e-mail címét illetéktelenül használni;

4.3.         a regisztrációs nevet mások szellemi alkotásait bitorolva használni; vagy

4.4.         A Szolgáltató által sértőnek ítélt regisztrációs nevet használni.

5. KÜLSŐ SITE-OK, VÉGFELHASZNÁLÓK

A jelen honlapról más honlapokat, forrásokat és hirdetőket lehet linkek használatával elérni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen külső honlapok rendelkezésre állásáért, valamint az ezen külső honlapokon vagy ezeken keresztül elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért vagy egyéb anyagokért, ezeket semmilyen formában nem hagyta jóvá és megjelenésükhöz nem adta a hozzájárulását. A Szolgáltató semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely valamely Ügyfelet ténylegesen vagy állítólagosan az ilyen külső site-okon rendelkezésre álló bármely tartalom, áru vagy szolgáltatás felhasználásával vagy ezek tulajdonságaiban bízva ért. Minden észrevételével a külső site tulajdonosához kell az Ügyfélnek fordulnia.

A Szolgáltató nem felel és nem vállal felelősséget (1) az Ügyfél és harmadik fél közötti felhasználási feltételekben foglaltakért és az Ügyfél között létrejövő bármilyen jogviszonyért, (2) a harmadik fél bármely hiányosságáért vagy az abból eredő problémá(k)ért, mint pl. licence jogosultsága vagy (3) az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatás minőségéért vagy bármely más kötelezettségért, ami az ilyen szolgáltatások teljesítéséből (vagy nem-teljesítéséből) következik. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek bármely ilyen harmadik féllel vitája keletkezik, az Ügyfél mentesíti a Szolgáltatót (és annak üzemeltetőjét, partnereit, beszállítóit, üzletkötőit, viszonteladóit és munkatársait) bármilyen természetű, az ilyen nézeteltéréssel bármilyen módon kapcsolatba hozható, ismert vagy ismeretlen, vélt vagy valós, benyújtott vagy nem-benyújtott kárigény, követelés vagy kártérítés (mind tényleges, mind feltételezett kár esetén) alól.

Az Ügyfél kapcsolata a végfelhasználókkal, ("végfelhasználók" alatt a jelen feltételek keretein belül azokat a látogatókat értjük, akik az Ügyfél honlapját meglátogatják és ezen keresztül használják a Szolgáltató szolgáltatásait) teljesen független az Ügyfél és a Szolgáltató között fennálló jogviszonytól. A Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen az Ügyfél és az Ügyfél végfelhasználója közötti jogvitákért és nem is hozható kapcsolatba az ilyen, az Ügyfél kapcsolatából eredő vitákkal.

6. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

6.1       Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen honlapot az irányadó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogszerűen használja.

6.2       Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a honlap vagy a honlap bármely szolgáltatásának eléréséhez vagy használatához szükséges felhasználói név és jelszó biztonságáért és használatáért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél köteles a felhasználói név és jelszó bizalmas és biztonságos megőrzése érdekében minden ésszerű lépést megtenni, valamint illetéktelen személynek nem engedi meg, hogy a felhasználói neve és jelszava felhasználásával a honlaphoz hozzáférjen. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik minden olyan információért és utasításért, amelyet felhasználói nevének és/vagy jelszavának felhasználásával a honlapon keresztül továbbítottak. A Szolgáltató minden ilyen információt az Ügyfél által küldött és jóváhagyott információnak tekint. Az Ügyfelek kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak az Ügyfelek tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

6.3       Az Ügyfél vállalja, hogy a honlapot nem használja és azon keresztül nem továbbít olyan anyagokat, amelyek szoftvervírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájl-t vagy olyan programot tartalmaz, amely arra lett tervezve, hogy számítógépes szoftver és/vagy hardver és/vagy ezen anyagok továbbítására igénybevett távközlési berendezés – így többek között, de nem kizárólagosan a honlap  – funkcionalitását működésképtelenné tegye és/vagy azt korlátozza.

6.4       Az Ügyfél bármely termék és/vagy szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg kijelenti és szavatolja, hogy 18. életévét betöltötte. A Szolgáltató semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely abból következett be, hogy az Ügyfél az életkorát tekintve hamis adatok szolgáltatásával a Szolgáltatót megtévesztette.

 

7.           SZOLGÁLTATÁSOK

7.1       A jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, a Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat biztosít az Ügyfeleknek (továbbiakban „Szolgáltatások”), amelyek részletes leírását megtalálhatják a honlapon. A Szolgáltatások magukban foglalják a különféle médiafájlok és dokumentumok (beleértve, de nem kizárólagosan a szövegek, felhasználói hozzászólások, üzenetek, információk, adatok, rajzok, fényképek, képek, illusztrációk, animációk, design, programok, audio- és videóanyagok különböző típusait (melynek összességét tekintjük „Tartalomnak”), létrehozását, tervezését, tárolását, kezelését, megosztását és linkelését, illetve a honlapok ügyfél által történő hasznosítsához igény szerint biztosított design és marketing szolgáltatásokat.

7.2       Az alapszolgáltatás egy a szolgáltatást használó által megadott nevű teszt webshop (honlap) rendszer biztosítása 21 napig. A honlap eléréséhez kapcsolódóan az alapszolgáltatás része tárhelykapacitás biztosítása. Az alapszolgáltatáson túl elérhető egyéb szolgáltatások előfizetői csomagok (továbbiakban: csomagok) illetve egyszeri díjak alapján vehetők igénybe a www.webkereskedelem.com honlapon meghirdetett feltételek szerint. Egyes csomagokhoz kapcsolódóan további egyéb marketing és design szoláltatások a Díjszabásban megjelölt ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe.

A Szolgáltatás a következőket foglalja magában: a Szolgáltató a www.webkereskedelem.com honlapra egy fizetős prémium regisztrációs előfizetői szolgáltatást biztosít, aminek részeként díjkedvezményeket nyújt a többi szolgáltatásából, illetve a regisztrációs díjban benne foglaltan külön nem fizetendően egy webshop szoftvert és ennek a szoftvernek a működését biztosító szerverek paramétereit biztosítja a prémium regisztráció ideje alatt. Szerver paraméter alatt tárhely kapacitást, egy naptári hónap időszakban biztosított adatforgalmi kapacitást értünk a kiszolgálást biztosító szerveren. A rendelkezésre bocsájtott tárhely kapacitását a működő honlap és annak állományai, a honlap szerkesztőbe feltöltött, de nem használt állományai, illetve a napi biztonsági mentések 5 (öt) naptári napra visszamenőlegesen használják. 

7.3       A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált domain társítását kérje az Ügyfél. Ebben az esetben az Ügyfél honlapja a hozzá társított, domain regisztrátornál regisztrált domain-en is elérhetővé válik. (továbbiakban: domain hozzárendelés). Amennyiben az Ügyfél igénybe kívánja venni a domain hozzárendelést is, arra kizárólag domain regisztrációs partner (továbbiakban: domainszolgáltató) domainregisztrációs szolgáltatásának vagy a www.webkereskedelem.com saját ügyfélkapui felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban: kiegészítő szolgáltatás). A kiegészítő domain regisztrációszolgáltatás és az alapszolgáltatás egymástól függetlenül létező szolgáltatások, de a kiegészítő szolgáltatás igénybevételére akkor van lehetőség, ha valamely időszakra vonatkozó www.webkereskedelem.com előfizetést igénybe vette az Ügyfél. Az Ügyfél választása vagy az egyik szerződés bármely okból történő megszűnése folytán a webshop szolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatás a későbbiekben egymástól függetlenül működik.

7.4       Az alapszolgáltatások és más Szolgáltatások csak regisztrált Ügyfelek számára érhető el. A Szolgáltatások bizonyos szintjei és/vagy elemei (vagy ezek speciális funkciói) csak azon Ügyfelek bizonyos csoportjainak biztosítottak, akik előfizetnek ezen Szolgáltatásokra; ezen Szolgáltatások igénybevétele esetén a Szolgáltató előfizetési díjat számolhat fel ezen Szolgáltatások megrendelésekor a mindenkori Díjszabásban foglalt feltételek alapján. A Szolgáltató által kínált Szolgáltatások úgy működnek, amilyennek megtervezték őket, a Szolgáltatások biztosításában bekövetkező hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltató saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból, módosíthat, felfüggeszthet vagy megszüntethet Szolgáltatásokat (egyet vagy többet egyaránt), Tartalmakat, Tartalomrészeket vagy bizonyos funkciókat. A Szolgáltató emellett külön figyelmeztetés vagy felelősség nélkül limitálhatja egy vagy több Szolgáltatásának igénybevételét, illetve korlátozhatja a különféle Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és/vagy annak használatát külön díjfizetéshez kötheti. A Szolgáltató használati díjat számolhat fel a Szolgáltatásokért vagy azok egy részéért, továbbá reklámanyagokat és más kereskedelmi jellegű tartalmakat helyezhet el bármely a szolgáltatói terméken, képen, honlapon, beleértve az Ügyfél által létrehozottakat is, kivéve ha erről nincs külön megállapodás. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatásokat csak 18 éven felüli Ügyfelek vehetik igénybe.

7.5       A Szolgáltatás keretében létrehozott saját honlapok használatához, megtekintéséhez a Szolgáltatónál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen szerződéses feltételek szabályai – különösen a honlap keretében a honlap látogatója által közzétett tartalmak (pl. hozzászólások, termékértékelések) tekintetében a jelen feltételek 11. pontjában leírt rendelkezések - ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak és irányadóak.

7.6       A Szolgáltató szolgáltatásait (amint az a honlapon olvasható) a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett egyedi kereskedelmi feltételek szerint biztosítja az Ügyfelek részére; ezen szabályok és feltételek, melyekre itt hivatkozás történik, abban a formában, ahogy időről időre kiegészítésre, módosításra kerülnek, a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik.

7.7       Az Ügyfél a Szolgáltatás működéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben jogosult a honlapot működtető szoftvert felhasználni (futtatni) a Szolgáltatóval kötött szerződés időbeli hatálya alatt. A grafika- és szoftverhasználat – az egyes biztosított tárhely és sávszélességhez kapcsolódóan ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető szolgáltatások.

7.8       Az egyes szolgáltatási csomagok tartozó tárhely és adatforgalom jellemzőinek leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás a jelen honlapon olvasható.

7.9       Az alapszolgáltatást használó Ügyfél a honlapját 21 nap elteltével a Szolgáltató törli. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.10    Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlapja tartalma, működése és annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak és egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljen (pl. panaszkezelés, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentések megtétele, hatósági engedélyek beszerzése, korhatárra vonatkozó rendelkezések betartása, árak megfelelő feltüntetése, stb.). A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok (pl. üzletszabályzat útmutató, sablon rendszerüzenetek, szállítólevél modul) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát és rendszerüzeneteit a valós működésnek és a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani.

7.11    A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél hozzáférési jogait előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

7.12    A megrendelt szolgáltatások az Ügyfél által kiválasztott előfizetési periódus szerint kerülnek teljesítésre. A szolgáltatási díjak a szolgáltatás megrendelésekor a fizetési periódus szerint kerülnek előzetesen levonásra az Ügyfél által a megrendelés során megadott bankkártya adatok felhasználásával. A fizetési periódusok napján a Szolgáltató az Ügyfél előzetes megrendelői felhatalmazása alapján a megrendelés szerinti összeggel a megrendelés során megadott kártyaadatok felhasználásával bankszámla terhelést végez. Az Ügyfél felelőssége, hogy a fizetési periódusok időpontjában a Szolgáltató részére teljesíthető legyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői összeg lehívása. Amennyiben ez nem lehetséges, a Szolgáltató elektronikus levélben felhívja erre az Ügyfél figyelmét. Ilyen esetekben a Szolgáltató 10 (tíz) naptári napos türelmi időt biztosít, majd annak lejáratakor újra kísérletet tesz a szolgáltatási díj lehívására. Ennek sikertelensége esetén a honlap működtetését beszünteti és 3 nap múlva törli. A tájékoztató leveleket a Szolgáltató automata üzeneteket az Ügyfél részére a regisztrációkor megadott e-mail címére továbbítja. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.13    Bankkártyás fizetés A Szolgáltatás(ok) megrendelésekor díj megfizetése közvetlenül az Ügyfél számlájáról bankkártyán keresztül történik. A fizetés kiválasztásakor az Ügyfél automatikusan felhatalmazza a Szolgáltatót, arra hogy megterhelje bankkártyáját az Ügyfél által kiválasztott Szolgáltatással kapcsolatos díj teljes összegével. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél felelőssége gondoskodni a bankkártyája adatainak aktualizálásáról. Ezek hiányában az on-line fizetés meghiúsulhat.

A fizetés bármilyen meghiúsulása esetén az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatás(ok) díját átutalással hajtja végre; a bankártáyás fizetés meghiúsulása esetére az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása(i)t a díj beérkezéséig nem tudja véglegesnek tekinteni.

Az Ügyfél bármikor megszüntetheti az Ügyfél számláját, de a Szolgáltatót nem terheli díj visszafizetési kötelezettség az előre kifizetett Szolgáltatási időszak semmilyen rész-díját vagy díj-részletét illetően.

Az Ügyfél vállalja, hogy az esedékes díjakat határidőre megfizeti; vállalja, hogy az esedékes adókat a díjakkal egyidőben megfizeti (beleértve az áfát és más – a jövőben esetlegesen kivetésre kerülő – a szolgáltatás(ok) igénybevételéhez kapcsolódó adókat is. Amennyiben az Ügyfél elmulasztja értesíteni a Szolgáltatót az esetleges e-mail cím változásról és/vagy – a kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükséges bármilyen – adat megváltozásáról legalább hatvan (60) nappal az esetleges megújítási díj esedékességét megelőzően, automatikusan elveszíti a reklamáció jogát az adatváltozás(ok)ból eredő esetleges kárainak érvényesítése terén (pl. nem kapja meg időben az esedékes díjbekérőt, ügyfélszolgálati levelet, vagy a szolgáltatás felfüggesztésre kerül díjfizetés elmulasztása miatt stb.)

A www.webkereskedelem.com webshopok kivásárlási ára, ami a www.webkereskedelem.com szolgáltatástól független működtetést és a 3.6 pontban meghatározott jogok megszerzésére vonatkozik: 590.000 Ft + Áfa / webshop

7.14    Egyes szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV)[1] rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

7.15    A Szolgáltató honlap rendszerén keresztül hozzáférhető minden Szolgáltatásnak a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadásával az Ügyfél bérlőnek tekintendő. a Szolgáltató honlap rendszer teljes egészében a Szolgáltató vagy partnerei, licence jogosultjai tulajdonát képezi, ezért teljes egészében és részleteiben is a szerzői jogra, a szellemi alkotásokra és a védjegyekre vonatkozó jog és jogszabályok teljes körű védelmét élvezi. Az Ügyfél tudomásul veszi ezt és a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem fogja lemásolni, megváltoztatni, harmadik feleknek továbbítani, eladni vagy továbbértékesíteni, terjeszteni a Szolgáltató honlap rendszerében található tartalmakat, beleértve a programkódo(ka)t és programo(ka)t, kivéve azok normális internethasználat során gyorsítótárakba történő bekerülését. A Szolgáltató és/vagy harmadik felek (pl. hirdetők) külön írásos engedélye nélkül az Ügyfél nem módosítja, nem terjeszti, nem értékesíti a honlapján megjelenített hirdetéseket. A hirdetések kezelésével kapcsolatban az Ügyfél vállalja, hogy nem készít hangfelvételt és egyéb módon sem tárolja el a honlapján hallható és látható hang- és videó anyagokat, kivéve, ha erre az adott beszélgetés minden résztvevője hozzájárulását adta.

7.16  A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a webshopok harmadik fél által üzemeltetett szerveren kerüljenek beüzemelésre. Az ilyen együttműködésre vonatkozó üzleti feltételeket a Felek külön megállapodásban rögzítik. A legalább 60 hónapja folyamatosan fennálló együttműködés esetén a Szolgáltató külön jogdíjfizetési kötelezettség nélkül átadja az Ügyfél részére a webshopot, amennyiben az Ügyfél írásban kéri a Honlap átadását. Az ügyfél elfogadja, hogy a webshop motor jogainak további birtokosa a Szolgáltató marad és Ügyfél csak a webshop működtetéshez szükséges programozási és grafikai feladatok elvégzését kérheti más harmadik féltől. Az ügyfél az átadástól számítva minden garanciális és jótállási kötelezettségekről lemond.    

7.17  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rendszerében létrehozott minden honlap minden nyelvi változatában a láblécben a saját honlapjára mutató linket helyezhet el.

7.18   Az  Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a tevéknységének végzéséhez a szolgáltatásaira  vonatkozóan tájékoztató leveleket küld az Ügyfél által megadott e-mail címre. A tájékoztató  levelek tartamazhatnak a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaira vonatkozó marketing üzeneteket, értékesítést támogató infromációkat.

8. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

8.1       Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatások esetében a regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Az Ügyfél egyedi azonosítása az Ügyfél által megadott e-mail cím és jelszó alapján történik. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg vagy jelszót választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

8.2       Az Ügyfél a regisztrációval hozzáférést kap azon adminisztrációs rendszerhez, amelyben a honlap tartalmát, megjelenését és egyéb tulajdonságait a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel összhangban meghatározhatja.

8.3       Az Ügyfél a Szolgáltatásokra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha az Ügyfél szerződésszegése, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelzése, vagy valamely bíróság, hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói honlapot és azt ott tárolt adatokat, tartalmat.

8.4       A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a honlapra irányadó fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak illetve piaci magatartásnak minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek 11. pontjában meghatározott tartalmi korlátozások (továbbiakban: Tartalmi szabályzat) minden Ügyfélre és a honlapok látogatóira is kötelezőek. Minden Ügyfél köteles az általa létrehozott honlapon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, és a Tartalmi szabályzat betartására, valamint betartatására, a Tartalmi szabályzatbaütköző tartalmak azonnali eltávolítására. Látogatói tartalmak (pl. hozzászólás, termékértékelés) közzétételének engedélyezése esetén, az Ügyfél IP cím blokkolásával akadályozhatja meg, hogy a visszatérően jogsértő tartalmat elhelyező honlap látogató újabb tartalmat helyezzen el weboldalán. Az Ügyfél honlapja zárolásra kerülhet, ha a Tartalmi szabályzatba ütközően használja a Szolgáltatásokat, tartja fenn weboldalát. Az Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy amennyiben bárkitől a Szolgáltató felé jelzés érkezik arról, hogy az Ügyfél a honlapját illegális tartalmak közlésére, továbbítására, tárolására használja, a Szolgáltatót megilleti a jog arra, hogy az Ügyfél honlapját azonnali hatállyal zárolja vagy törölje.

8.5       A 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalom, valamint a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: alkoholreklám) csak jelszavas belépéssel korlátozott honlap keretén belül tehető közzé.

8.6       Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a weboldalának tartalma, működése és annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak és egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljen (pl. panaszkezelés, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentések megtétele, hatósági engedélyek beszerzése, korhatárra vonatkozó rendelkezések betartása, árak megfelelő feltüntetése, stb.).

8.7       A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok (pl. üzletszabályzat útmutató, sablon rendszerüzenetek) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát és rendszerüzeneteit a valós működésnek és a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani.

8.8       Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Amennyiben a Szolgáltató a szerver túlterhelést okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenntartja a jogot magának, hogy az érintett honlapot zárolja vagy törölje.

8.9       Az Ügyfelet terheli a teljes felelősség a honlappal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Ügyfél a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a honlapot és annak teljes tartalmát.

 

9.      FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

9.1 Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapot saját felelősségére használja. Sem a Szolgáltató, sem a Szolgáltató munkavállalói, megbízottjai, harmadik félnek minősülő tartalomszolgáltatói vagy licenciába adói nem szavatolják, hogy a jelen site működése folyamatos és hibamentes. Ide nem érintve bármilyen csalárd célú hamis és félrevezető magatartásért fennálló felelősséget, a jelen 8.-9. pontokban foglalt felelősség kizárása minden olyan kárra, veszteségre vagy sérülésre vonatkozik, amely nem teljesítés, a használat során bekövetkező hiba, mulasztás, törlés, vonal megszakadása vagy kihagyása, hibás működése, működési és átviteli késedelem, számítógépes vírus, távközlési vonal hibája, lopás vagy rongálás vagy megsemmisülés vagy bármely adathoz való illetéktelen hozzáférés, vagy annak illetéktelen módosítása vagy használata során - függetlenül attól, hogy az szerződésszegésből, szerződésen kívüli károkozásból, gondatlanságból vagy bármely más okból - következik be.

9.2       Az Ügyfél különösen tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató nem felelős más felhasználók vagy harmadik felek rágalmazó, sértő vagy jogszerűtlen magatartásáért és az ezekből eredő kárveszélyt teljes mértékben az Ügyfél viseli.

9.3     A Szolgáltató vagy a jelen honlap létrehozásában, elkészítésében vagy terjesztésében részt vevő bármely természetes vagy jogi személy semmilyen körülmények között nem felelős a jelen honlap használatából vagy használhatatlanságából vagy bármely szavatosság megszegéséből eredő bármely közvetlen vagy közvetett kárért.

9.4       A Szolgáltató csak azon személyek által közölt bármilyen vélemény, tanács vagy kijelentés pontosságáért vagy megbízhatóságáért vállal felelősséget, akik a Szolgáltató alkalmazásában álló, hivatalos minőségben felhatalmazott és eljáró képviselők. A Szolgáltató a honlapon ezen személyeken kívül bárki által közölt bármilyen vélemény, tanács vagy kijelentés pontosságáért vagy megbízhatóságáért felelősséget nem vállal és azok nem minősülnek olyan véleménynek, tanácsnak vagy kijelentésnek, amelyeket a Szolgáltató jóváhagyott volna. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely az Ügyfélnél amiatt merült fel, hogy az Ügyfél a jelen honlapon található tartalmon keresztül szerzett információra hagyatkozott. Az Ügyfél felelőssége, hogy a jelen honlapon keresztül elérhető bármely információ, vélemény, tanács vagy más tartalom teljességét vagy használhatóságát megítélje.

9.5       A Szolgáltató a jelen honlapon keresztül harmadik személynek minősülő szolgáltatók által kínált semmilyen termék vagy szolgáltatás nyújtásához nem járult hozzá, azt nem szavatolja vagy garantálja, és nem felel az ezen terméket vagy egyéb szolgáltatást nyújtó harmadik felek és az Ügyfél között létrejött ügyletekért, és ezeket az ügyleteket semmilyen formában nem kíséri figyelemmel.

9.6       Az Ügyfelet terheli a felelősség a jelen honlap használatáért, beleértve ebbe az általa közzétett, továbbított vagy megosztott bármilyen tartalomért való felelősséget. Az Ügyfél nem használhatja a jelen honlapot és az általa nyújtott Szolgáltatásokat illetéktelen vagy törvényellenes célra. Az Ügyfelet terheli a felelősség annak biztosításáért, és bizonyításáért hogy a jelen honlap használatával nem sérti meg bármilyen joghatóság alatt érvényes bármilyen jogi szabályozást, beleértve ebbe – de nem kizárólagosan – a szerzői jogokat.

9.7       Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a honlap használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, amelyeket a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

9.8       Az Ügyfél weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében az Ügyfél minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért; a Szolgáltató, mint tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató az Ügyfél utasítása alapján jár el az adatkezelési műveletek végrehajtása során.

9.9       Az Ügyfél vállalja, hogy minden, a jelen honlap Ügyfél általi rendellenes és jogellenes használatából eredő követelések és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek – így különösen a jogi költségek – tekintetében mentesíti a Szolgáltatót annak tisztségviselőit, munkavállalóit és megbízottait.

9.10    Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy megvédi, felmenti és kártalanítja a Szolgáltatót minden olyan kártérítési kötelezettség, költség és ráfordítás alól (ide értve az indokolt jogi kiadásokat és költségeket is), amely(ek) a jelen Általános Szerződési Feltételek elveivel ellentétes tevékenysége során közvetlenül vagy közvetve az Ügyfél és az Ügyfél végfelhasználóival kapcsolatban szándékos félrevezetés és egyéb félrevezető cselekedet vagy más jogérvényesítés során keletkeznek. E kártalanítási kötelezettség esetén a Szolgáltató írásban értesíti az Ügyfelet a hozzá beérkező ilyen megkeresés(ek)ről és lehetővé teszi az Ügyfél számára a védekezést és minden, a megkeresés tárgyalás útján történő rendezésének lebonyolítása érdekében.

Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy a jelen 9. pontba foglalt rendelkezések a jelen honlapon található minden tartalomra vonatkoznak.

10. ADATVÉDELEM

Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére az alábbi szabályok az irányadóak. Az Ügyfél adatainak védelme fontos a Szolgáltató számára. Adatainak megadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa adott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja az Ügyféllel folytatott kereskedelem folyamán annak érdekében, hogy a Szolgáltató teljesíthesse az Ügyfél kéréseit és megrendeléseit, valamint kialakíthassa az Ügyfél személyére szabott Internet-barangolási és vásárlási gyakorlatot. 

A Szolgáltató gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy miként szokta az Ügyfél használni ezt az Internetes felületet, cookie-k és pixel tagok által. A Szolgáltató összevetheti ezeket az információkat az Ügyfél által megadott bármilyen egyéb adattal, kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében, és felhasználhatja ezeket annak érdekében, hogy átalakíthassa Internetes felületét ezzel nagyobb segítséget nyújtva Ügyfeleinek, valamint abból a célból, hogy megfelelő marketing üzeneteket küldhessen, és hogy adatbázisát naprakészen tartsa. A cookie egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy Internetes felületet. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket az Ügyfél korábban meglátogatott. A Szolgáltató a pixel tagokat a cookie-k olvasására használja. A legtöbb felhasználó automatikusan elfogadja a cookie-kat. A böngésző opcióiban az Ügyfél ugyanakkor beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat és ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Habár néhány, a böngészőnek küldött cookie a Szolgáltatónak segít abban, hogy az Ügyfél rövidebb időn belül jusson el a saját oldalaihoz. Ezen kívül, ha az Ügyfél visszautasítja a cookie-kat, a site néhány funkciója lehet, hogy nem fog megfelelően működni.

Az Ügyfél hozzájárulása alapján, a Szolgáltató megoszthatja az Ügyfél által megadott adatokat adatfeldolgozás és adminisztrációs céljából.  A Szolgáltató felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a linkekre és a szalag-hirdetésekre kattintva átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol a Szolgáltató feltételeitől eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. A Szolgáltató ezért felhívja az oldalára látogatók figyelmét arra, hogy ezen Internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt tájékozódjon. Mivel a Szolgáltató nem ellenőrzi a harmadik felek által gyűjtött információkat, ezért a Szolgáltató az ily módon gyűjtött információkért felelősséget nem vállal. Az Ügyfél adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus levélben:info@dolphinet.hu

Ezen adatvédelmi szabályozást a Szolgáltató bármikor megváltoztathatja. A megváltozott szabályozást a Szolgáltató a www.webkereskedelem.com honlapon helyezi el, ezért az Ügyfél folyamatosan ellenőrizheti, hogy a Szolgáltató milyen információkat gyűjt, hogyan használja fel azokat és milyen körülmények között teszi azokat harmadik feleknek hozzáférhetővé. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli a személyiségi jogok védelméről szóló 95/46/EC irányelvnek megfelelően, tekintettel a személyes adatok gyűjtésére és az ilyen adatok szabad áramlására.


11.TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Szolgáltató Ügyfeleinek honlapjának tartalmára, és ezen honlapok Ügyfél által hozzáférhetővé tett tartalmakra vonatkozó szabályok az alábbiak.

A Szolgáltató az Ügyfél tartalmakat 5 napig archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk hosszabb távú vagy más célú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - a Szolgáltató felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. Felhasználó alatt a Szolgáltató Ügyfelei honlapjának látogatóit, ügyfeleit kell érteni.

Az Ügyfelek kötelesek a tartalmakra vonatkozó a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a szolgáltatást.

Tilos

(a)       sértő, másokban megbotránkozást keltő kifejezéseket használni;

(b)       olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik személyt zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá valamely természetes személy mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas;

(c)        olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;

         Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, kérheti a Szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását.

(d)       személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elhelyezni;

(e)       olyan termékeket engedély hiányában ajánlani, amelyek forgalmazása engedélyköteles vagy amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve kizárólag üzletben forgalmazható termékeket (pl. fegyverek, veszélyes tárgyak) forgalmazni, szexuális szolgáltatást kínálni, stb.;

(f)        olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(g)       a törölt tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve az Ügyfél regisztrációjának törlése után azonos céllal új regisztrációt létesíteni;

(h)       szándékosan hátráltatni a szolgáltatást;

(i)        szándékosan félrevezetni a felhasználókat;

(j)         más Ügyfél fiókot használni a rendszerből történt kitiltást követően;

(k)       vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve valótlan sértő kijelentést tenni;

(l)        bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

(m)     a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

(n)       jogszabályba ütköző módon vagy formában, másokat feltehetően sértő tartalmú kijelentéseket tenni.

Kizárólag üzleti csomagban működő honlapokon lehet reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni. Kereskedelmi tevékenység kizárólag a fogyasztóvédelmi, verseny- és reklámjogi, valamint egyéb kereskedelmi jogi előírások betartása mellett végezhető a honlapon.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom azonnali eltávolítására, a szabályokat megsértő Ügyfél regisztrációjának és tartalmának azonnali hatályú törlésére.

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal bármilyen módon vagy formában kapcsolatba hozható. Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett előzetes beleegyezése. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben tekinti jelen szabályzattal összhangban lévőnek a személyes információ szolgáltatás keretében való megjelenítését, ha azt valamely személy saját magáról önkéntesen adta meg vagy a személyes információ közzétételéhez megfelelő és előzetes hozzájárulást adott. Az igazolhatóan az érintettől származó megfelelő jelzés esetén minden előzetes értesítés nélkül és azonnali hatállyal minden olyan tartalom törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

A Polgári törvénykönyvről szóló személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

Tilos olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer), vagy engedélyköteles termékek engedély nélküli forgalmazása, továbbá forgalomba nem hozható termékek vagy kizárólag üzletben forgalmazható termékek honlapon megvalósuló forgalmazása.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató vagy honlap felhasználó által működtetett nyilvános oldalon, a Szolgáltató, illetve a honlap felhasználó – bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény alapján. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (példálódzó) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

(a)   vényköteles gyógyszerek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;

(b)   hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető, illetve olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket);

(c)    olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

(d)   fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték);

(e)   olyan berendezés, tárgy, eszköz, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;

(f)     minden olyan fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása, amelyet a szerencsejátékra vonatkozó szabályozás tilt;

(g)    olyan termékek, amelyek értékesítésére az Ügyfélnek nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi, stb.

Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés és jelszó alkalmazása mellett történjen.

A Szolgáltató  fenntartja magának a jogot a minősítésre és az érintett honlapot előzetes értesítés nélküli és azonnali hatályú zárolására vagy törlésére.

Üzleti felhasználásnak minősül minden olyan tevékenység, amelynek közvetve vagy közvetlenül, ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, áru, szolgáltatás, stb. értékesítése a célja, vagy ha a honlap tartalma nyomán ennek lehetősége fennáll, reklám.

A Reklámtörvény értelmében gazdasági reklám minden olyan közlés, tájékoztatás, amely alkalmas bármely szolgáltatás vagy termék értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy ezzel összefüggésben a vállalkozási tevékenység népszerűsítésére. Amennyiben a weboldalkészítő bemutatkozása a honlapon minderre alkalmas, azaz megállapítható, hogy reklámot tesz közzé, vagy gazdasági reklámot tartalmazó hírlevelet küld a honlapon feliratkozóknak, az oldal kizárólag Üzleti csomagban működhet.

Amennyiben az oldalát nem kívánja Üzleti csomagban üzemeltetni, a honlap nem tartalmazhat semmilyen fajta reklámot (sem sajátot, sem külső hirdetést) vagy külső kódot, amely hirdetési céllal más honlapra linkel; nem használható cégek, szolgáltatások vagy termékek bemutatására, a levelezőlistára kizárólag gazdasági reklámot nem tartalmazó levelek küldhetők.

Amennyiben a Szolgáltató nem Üzleti csomagban működő honlapon ilyet észlel, az oldalt zárolhatja, vagy azonnal eltávolíthatja.

 
12. FELMONDÁS ÉS MEGSZŰNÉS

12.1       A Szolgáltató jogosult az Ügyféllel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ésszerű megítélése szerint a honlap Ügyfél általi használata elfogadhatatlan, vagy ha az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármilyen módon megszegi. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató jogosult az Ügyfél hozzáférését azonnali hatállyal megszüntetni, a honlapot és a rajta lévő teljes tartalmat törölni. Ebben az esetben a fizetési periódus szerint hátralévő összegre tekintetében a Szolgáltató kötbérként igényt tart.

12.2       Ha az Ügyfél elégedetlen

(i)          a jelen Általános Szerződési Feltételekkel;

(ii)         a www.webkereskedelem.com honlap működtetésével kapcsolatos elveivel és gyakorlatával; vagy

(iii)        a díjakkal és a számlázás módjával, vagy

(iv)        az előbbiek bármelyikével,

az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát felmondani. Az Ügyfél az általa történő felmondását írásos nyilatkozatban közölheti.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a szolgáltatásokat un. hűségidő vállalása és az ehhez kapcsolódó díjkedvezmény alkalmazásával vette igénybe és felmondására az un. hűségidő lejáratát megelőzően kerül sor, a Szolgáltató a fizetési periódus szerint hátralévő összegre lemondási kötbérként igényt tart.

 

Figyelmeztetés: Béta teszt

Kérjük vegyék figyelembe, hogy honlapunk jelenleg a Beta Tesztelés fázisán esik át. Ebből kifolyólag annak használója elfogadja, hogy a Szolgáltatások használata során hibák, zavarok léphetnek fel, esetleg működése eltérhet a tervezettől. A Szolgáltatások ezen szakaszban történő használata egyben a Beta Tesztelés folyamatában való részvétel elfogadását is jelenti az Ügyfél részéről.

[1]In English language seehttp://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwehun.htm#E-Commerce